Veřejná zakázka: Vybavení školní družiny, sborovny a rozšíření šaten ZŠ Bělá pod Bezdězem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1
Systémové číslo: P20V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-010422
Datum zahájení: 25.03.2020
Žádost o účast podat do: 20.04.2020 11:00
Předběžnou nabídku podat do: 04.06.2020 11:00
Nabídku podat do: 23.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybavení školní družiny, sborovny a rozšíření šaten ZŠ Bělá pod Bezdězem
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této dokumentace je
• vypracování výrobní dokumentace nábytku a interiérového vybavení čtyř družinových učeben, jedné víceúčelové učebny, sborovny, zázemí pro družinářky a šaten v ZŠ Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, na adrese Tyršova 20, 294 21 Bělá pod Bezdězem, přičemž výrobní dokumentace bude zpracována pro každou z výše uvedených místností zvlášť a bude mj. obsahovat rovněž i vizualizaci rozmístění nábytku a interiérového vybavení v rámci jednotlivých místností, popis každého navrženého kusu nábytku/interiérového vybavení, jmenovitý seznam dodávaných položek (jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost vč. uvedení počtu,
• návrh, dodávka a pokládka podlahové krytiny družinových učeben, jedné víceúčelové učebny, sborovny a zázemí pro družinářky, přičemž v každé z výše uvedených místností bude návrh podlahové krytiny zpracován dle přílohy č. 1 této dokumentace. Podlahová krytina bude v rámci každé z výše uvedených místností barevně sladěna s navrženým nábytkem a interiérovým vybavením pro každou z výše uvedených místností. Dodavatel je povinen návrh podlahové krytiny promítnout do vizualizace rozmístění nábytku a interiérového vybavení dle předchozího bodu,
• výroba a dodávka zadavatelem poptávaného nábytku a interiérového vybavení dle dodavatelem zpracované výrobní dokumentace, zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze,
• předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy,
• opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci nábytku a interiérového vybavení (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozené podlahové krytiny apod.), úklid všech místností po dokončení montáže nábytku a interiérového vybavení, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, v platném znění,
• dopravu veškerých interiérových prvků a nábytku do místa plnění a jejich instalaci/montáž na místa dle dodavatelem zpracovaného návrhu.
Základní požadavky na vybavení družin, víceúčelové učebny, sborovny, zázemí pro družinářky a šaten jsou uvedeny v rámci přílohy č. 1 této dokumentace, které představují minimální technické podmínky ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ. Návrh základního vybavení a ostatního vybavení (herní prvky, ostatní nábytek a vybavení) bude předmětem jednání o předběžných nabídkách a bude předmětem hodnocení.
Shora uvedené podklady jsou součástí zadávací dokumentace jako její závazné přílohy.
Zadavatel dále dává na vědomí, že maximální přípustná výše nákladů na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky činí 5.450.000,-Kč bez DPH.
Dodavatelé jsou při realizaci předmětu zakázky povinni respektovat platné právní předpisy a technické normy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, zejména vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb..

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním v souladu se zněním ustanovení § 52 písm. b) bod. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 442 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Bělá pod Bezdězem
 • IČO: 00237434
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 90
  29421 Bělá pod Bezdězem

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy