Veřejná zakázka: „Odkanalizování obce Nová Ves“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 22
Systémové číslo: P20V00000022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-025410
Datum zahájení: 22.07.2020
Žádost o účast podat do: 18.08.2020 15:30
Nabídku podat do: 16.10.2020 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Odkanalizování obce Nová Ves“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizační sítě včetně odboček z kanalizačního řadu.

Orientační kapacity stavby
- nová gravitační splašková kanalizační síť v celkové délce 5.110 m
- nový výtlačný řad v celkové délce 3.671 m
- 1x čerpací stanice (nová)
- 1x čerpací stanice (výměna technologie u stávající ČS)

Přesné vymezení stavebních a montážních prací je obsahem projektové dokumentace a soupisů stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou samostatnými přílohami zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Vybraný dodavatel zajistí v případě potřeby správní rozhodnutí pro případnou uzavírku dotčených komunikací a její realizaci, včetně zpracování a projednání projektu dopravního značení. Po dobu výstavby musí být přes staveniště umožněn průjezd vozidlům záchranné služby, požární ochrany a umožní svoz komunálních dopadů. Přes staveniště musí být zajištěna průchodnost pro pěší. Přes staveniště musí být zajištěna průchodnost pro pěší.
Vybraný dodavatel je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se ve spolupráci s objednatelem poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu a spolupracovat se zadavatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci dotačního programu MZE.
Vybraný dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 73 046 896 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
 • IČO: 49458892
 • Poštovní adresa:
  Kounická 1598/78
  66491 Ivančice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky