Veřejná zakázka: PD - Rekonstrukce vodovodu ul. Okružní, Město Albrechtice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 53
Systémové číslo: P21V00000015
Evidenční číslo zadavatele: 2021/5/VV
Datum zahájení: 08.03.2021
Nabídku podat do: 19.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Rekonstrukce vodovodu ul. Okružní, Město Albrechtice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení včetně zajištění inženýrské činnosti pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu ul. Okružní, Město Albrechtice“. Umístění vodovodu o přibližné délce 180 m a cca 10 vodovodními přípojkami znázorňuje příloha č. 5 Mapa se zákresem.

Požadavky:

- Projektová dokumentace pro společné povolení dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.
- Součástí projektové dokumentace budou všechny posudky a průzkumy nutné pro vyřízení územního a stavebního řízení, zajištění vstupních podkladů např. geodetický podklad pro projektovou činnost atd.
- Inženýrská činnost (vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců sítí atd.) vedoucí k vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně podání příslušných žádostí a zastupování stavebníka v předmětných řízeních.
- Projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.
- Položkový rozpočet stavby, který bude zpracován dle vyhlášky č. 169/2016, výkaz výměr se stanovením technických podmínek (slepý rozpočet), tzv. soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
- Projektová dokumentace a zejména finální soupis prací s výkazem výměr, který bude určen k nacenění nabídky, nesmí obsahovat žádné označení či názvy příznačné pro některé dodavatele, výrobce, či jejich výrobky či služby – blíže viz § 89 odst. 5 (případně upraven dle odst. 6) ZZVZ.
- Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací. Cena uvedená ve smlouvě o dílo za autorský dozor není součástí posuzované nabídkové ceny.
- Dále je předmětem zakázky výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona č. 309/2006 Sb.").
- Součinnost při výběru zhotovitele stavby (je vyžadována bez osobní přítomnosti, spočívá zejména v zodpovězení dotazů uchazečů v rozsahu zodpovědnosti za zpracování projektové dokumentace a rozpočtu).
- Při realizaci zakázky je zhotovitel povinen mít na zřeteli implementaci inovací u použitých technologií a materiálů v případech, kdy to bude možné, a to vše s ohledem na ochranu životního prostředí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Město Město Albrechtice
 • IČO: 00296228
 • Poštovní adresa:
  nám. ČSA 27/10
  79395 Město Albrechtice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky